Přejít na navigaci Přejít na obsah
 
Mapa webu Rejstřík Tisk stránky Pro zrakově postižené Menu

Jednací řády

 

Jednací   řád  zastupitelstva  

obce  Helvíkovice

vydaný podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Jednací řád zastupitelstva upravuje přípravu, svolání a průběh jednání, přijímání usnesení i kontrolu plnění usnesení.

 

Čl. 2

Pravomoci zastupitelstva obce

1. Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech uvedených v § 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb., o      obcích.

 

Čl. 3

Svolávání jednání zastupitelstva obce

1. Zastupitelstvo se schází na pracovním jednání podle potřeby, minimálně 1x mezi veřejnými zaseedáními.

2. Minimálně 1x za 2 měsíce se sejde na veřejném zasedání.

            - zasedání svolává starosta obce

            - členové obdrží min. 7 dnů před termínem veřejného zasedání písemnou pozvánku s uvedením programu jednání

            - občané obce budou o zasedání a jeho programu informováni na úřední desce obce v písemné i elektronické podobě

3. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina  členů zastupitelstva obce nebo hejtman kraje. Zasedání svolá nejpozději do 14 dnů od  doručení žádosti.

 

Čl. 4

Příprava jednání zastupitelstva obce

1. Přípravu jednání zastupitelstva organizuje starosta

            - dobu a místo jednání

            - odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů

2. Návrhy výborů nebo členů zastupitelstva se předkládají ústně nebo písemně jednání zastupitelstva

3. Předkládané materiály musí být zpracované tak, aby umožnily členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a zodpovědně rozhodnout.

 

Čl. 5

Účast členů zastupitelstva na jednání

1. Členové jsou povinni se zasedání zúčastňovat (§ 83 odst.1 zákona o obcích), případně se předem omluvit s uvedením důvodu.

2. V případě, že se na jednání nedostaví nadpoloviční většina členů zastupitelstva je jednání odloženo a svoláno v náhradním termínu do 14 dnů.

3. Členové zastupitelstva se na jednání zapisují do prezenční listiny.

4. Člen zastupitelstva je povinen před projednáním v zastupitelstvu sdělit skutečnost, která by nasvědčovala střetu zájmu jeho osoby nebo osoby blízké v projednávané záležitosti (§ 83  odst.2 zákona o obcích).

 

Čl. 6

Program a průběh jednání zastupitelstva obce

1. Zastupitelstvo obce jedná na svém zasedání dle schváleného programu jednání a dále o návrzích přednesených v průběhu zasedání rovněž schválených k projednání.

2. Zasedání řídí předsedající jednání, zpravidla starosta a uděluje slovo členům zastupitelstva a poté i ostatním občanům. Občané mohou  podávat zastupitelstvu návrhy a klást otázky.

3. V zahajovací části jednání starosta dá schválit program jednání a určí zapisovatele a dva členy zastupitelstva za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Potom přečte usnesení z předchozího jednání a sdělí zda všechny úkoly byly splněny.

4. Zápis z předchozího jednání je při zasedání zastupitelstva vyložen k nahlédnutí. Pokud k  němu nebyly vzneseny námitky považuje se za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo v tomto jednání.

5. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li program jednání vyčerpán a nikdo se již  nepřihlásí o slovo.

 

Čl. 7

Usnesení zastupitelstva obce

1. Návrh na usnesení předkládaný zastupitelstvu ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva.

2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění uvedených úkolů.

3. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

4. O usnesení se veřejně hlasuje po jednotlivých bodech. Pokud se všichni členové zastupitelstva dohodnou, veřejně se hlasuje o celém usnesení vcelku. Veřejné hlasování se  provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet.

5. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina členů zastupitelstva, v případě  hlasování po jednotlivých bodech je v každém bodu uveden výsledek hlasování. V případě rovnosti hlasů při hlasování bude přistoupeno k dohadovacímu řízení a o věci bude rozhodnuto na dalším veřejném zasedání zastupitelstva.

6. Usnesení zastupitelstva podepisuje starosta a určení ověřovatelé.

 

Čl. 8

Zápis ze zasedání zastupitelstva

1. O průběhu jednání zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá starosta.

2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy podané při zasedání písemně.

3. Zápis ze zasedání musí být vypracován do 7 kal. dnů a musí obsahovat

            - místo, datum a hodinu zahájení a ukončení zasedání

            - projednání námitek proti zápisu z minulého zasedání

            - průběh diskuse, projednávané body a připomínky k nim

            - výsledek hlasování

            - nepřijaté návrhy

            - usnesení

            - datum pořízení zápisu, jméno zapisovatele

            - podpisy starosty a ověřovatelů zápisu

4. Zápis je uložen na obecním úřadě a je zde každému k nahlédnutí.

5. Zápisy ze zasedání jsou archivovány podle zákona o archivnictví

 

Čl. 9

Pracovní komise

1. Pro přípravu stanovisek a expertiz může zastupitelstvo zřídit pracovní komise.

2. Do těchto pracovních komisí zastupitelstvo volí své členy a podle potřeby další odborníky a experty.

3.Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu, nejpozději skončením zasedání zastupitelstva obce.

 

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

Jednací řád byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Helvíkovice dne 23.11.2010.

 


Jednací řád  výborů  zastupitelstva

obce Helvíkovice

 

Čl. 1

Ustavování výborů

1. Zastupitelstvo obce Helvíkovice (dále jen zastupitelstvo) může na základě zmocnění v zákoně (§ 117 zák. č. 128/2000 Sb.) zřídit své iniciativní a kontrolní orgány - výbory. Ze své činnosti odpovídají výbory pouze zastupitelstvu.

2. Členy výborů jsou občané obce Helvíkovice. Členem finančního výboru ani kontrolního výboru nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

3. Počet členů výboru je vždy lichý, minimálně jsou tříčlenné. Členy výborů navrhuje zastupitelstvo.

4. V čele výboru stojí předseda, volený zastupitelstvem z řad členů výboru. Předseda výboru musí být současně členem zastupitelstva. Předseda může na svou funkci kdykoliv písemně rezignovat. Rovněž může být na základě usnesení zastupitelstva z této funkce odvolán.

 

Čl. 2

Jednání  výborů

1. Výbory se schází ke svému jednání podle potřeby, minimálně 1x za čtvrtletí. Jednání svolává a řídí předseda výboru.

2. Výbory při jednání rozhodují většinou hlasů přítomných členů, k platnému usnesení výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výboru.

3. O průběhu jednání výboru a hlasování pořizuje určený člen výboru zápis, jehož součástí je usnesení výboru podepsané předsedou a listina přítomných. Zápisy z jednání všech výborů předkládají jejich předsedové zastupitelstvu.

4. Na jednání výboru může být předsedou přizván jako host i člen jiného výboru, starosta, místostarosta, tajemník, zaměstnanec zařazený do obecního úřadu, představitel organizační jednotky zřízené obcí či jiné osoby.

5. Výbor nemůže ukládat úkoly zaměstnancům obecního úřadu ani jiným osobám, může však od nich vyžadovat podklady pro svoji činnost.

 

Čl. 3

Předmět činnosti výborů

1. Činnost jednotlivých výborů je zaměřena na plnění úkolů stanovených tímto řádem a zákonem o obcích a plnění individuálních úkolů, pokud jsou jimi zastupitelstvem pověřeny.

2. Finanční výbor:

- vyjadřuje se k návrhu rozpočtu obce, rozpočtovým opatřením a rozpočtovému výhledu (zákon č.250/2000 Sb.,)

- zaujímá stanovisko k závěrečnému účtu obce

- posuzuje záměr obce zřídit trvalé a dočasné peněžní fondy

- vyjadřuje se k poskytnutí a přijetí půjčky, prominutí pohledávky, zastavení, prodeji a pronájmu obecního majetku

- provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce

3. Kontrolní výbor:

- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce

- kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti (§ 35 zákona č. 128/2000 Sb.)

4. Kulturní výbor:

- připravuje společenské akce pro občany

- zajišťuje blahopřání k životním výročím občanů, vítání občánků

 

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

1. Tento jednací řád se nevztahuje na jednání jednorázově zřízených komisí a pracovních skupin.

2. Jednací řád výborů zastupitelstva obce byl schválen na veřejném zasedání dne 23.11.2010.

 

                        MVDr. Petr Šalanský        Jana Bednářová

                             místostarosta                 starostka

Novinky
RSS

ubytování

             uby1 

bb

 •   Helvíkovice č.p.49, Žamberk 564 01

  Pronájem objektu na rodinné oslavy a svatby

 •   Obec Helvíkovice
 •   Helvíkovice 3
 •   tel.: 602 310 717 Jiří Žabka
 •          737717 897 Věra Dittertová
 •   e-mail: ouhelvikovice@orlicko.cz
 •   www.helvikovice.cz

Více ...

Kontakty

Obecní úřad:

 • tel. a fax: 465 612 527
 • email: ouhelvikovice@orlicko.cz
 • ID datové schránky: xm5a4ni
 • bankovní spojení: ČSOB a.s. 107489301/0300

Starosta obce:

 • Jiří Žabka    tel.   602 310 717

Místostarosta obce:

 • Miroslav Felcman  tel.  777 577 221

Pracovník obecního úřadu:

 • Věra Dittertová   tel.   737 717 897
Kudy k nám
zdroj: hukot.cz
Odběr novinek
Přihlásit odběr