Přejít na navigaci Přejít na obsah
 
Mapa webu Rejstřík Tisk stránky Pro zrakově postižené Menu

Krizové řízení

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Výpis“

SEZNÁMENÍ

  fyzických osob a právnických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva

pro správní obvod obce

 

1. ÚVOD

 a)  Důvod a cíl seznámení:

    * Důvodem je nárůst rizik spojených s ohrožením životů osob, majetku, životního prostředí a

     kulturních hodnot a tím vzrůstajícími nároky na připravenost k řešení těchto rizik, jak ze strany

     příslušných složek a orgánů, ale i samotných občanů.

     *Cílem je podat informace o:

     - přírodních katastrofách, vybraných haváriích, mimořádných událostech a krizových situacích,

       které mohou ve správním obvodu ORP Žamberk vzniknout,

     - způsobu a rozsahu ohrožení osob a majetku,

     - úkolech ochrany obyvatelstva a vlastní sebeochranou osob,

     V současnosti se jeví jako nezbytná nutnost sebeochrany obyvatelstva – to je znalost a materiální zabezpečení k ochraně zdraví, majetku a hodnot vlastními silami a prostředky.

 

b)  Zkratky

IZS

Integrovaný záchranný systém

BR ORP

Bezpečnostní rada ORP

HZS

Hasičský záchranný sbor

Pk

Povodňová komise

JPO

Jednotka požární ochrany

ČČK

Český červený kříž

ZZS

Zdravotní záchranná služba

ČS PHM

Čerpací stanice pohon. hmot

P ČR

Policie ČR

PO + FO

Právnické a fyzické osoby

ORP

Obec s rozšířenou působností

EVA

Evakuace

KŠ ORP

Krizový štáb ORP

PO

Požární ochrana

 

c)  Dostupné zdroje informací pro PO a FO:

    1. Rozhodujícím zdrojem informací v této oblasti jsou webové / internetové stránky. Konkretizované informace jsou uváděny na stránkách města Žamberk v sekci „Bezpečnost obyvatel“.  

www.helvikovice.cz

Stránky obce a obecního úřadu Helvíkovice

www.zamberk.cz

Stránky městského úřadu ORP Žamberk.

www.hzscr.cz

Stránky hasičského záchr. sboru ČR – generální ředitelství.

www.hzspa.cz

Stránky hasičského záchr. sboru Pardubického kraje.

www.pla.cz

Stránky Povodí Labe, s. p.

www.chmi.cz

Stránky Českého hydrometeorologického ústavu.

www.pardubickykraj.cz

Stránky Pardubického kraje, sekce „krizové řízení“.

      2. Podrobné informace získáte rovněž na odboru obrany a kriz. řízení Městského úřadu Žamberk.

 

 

2.  INFORMAČNÍ  ČÁST

 Složky IZS, KŘ, orgány obcí a dotčené organizace

     1) Složky IZS:  - základní – HZS, PČR, ZZS, JPO obcí

                                 -  ostatní – měst. policie, ČČK, A ČR, Vodní záchr. služba, Horská služba, bezpečnost. sbory,…

     2) Spojení: Přehled důležitých telefonních čísel pro PO a FO

 - HZS        (Pardubice)

150, 112

 

Hasiči

HZS –krajské oper.a infor. středisko

950 570 112, 113

Územ.odbor PČR Ústí n. Orl.

974 580 101, 111

Zdrav. záchr. služba Pardubice

466 799 080

 - ZZS        (Pardubice)

155

Záchranná služba

Kraj. hygien. stanice – ú.o. Ústí n. Orl.

465 525 419

Městská policie Žamberk

775 580 581

Správa a údržba silnic - Žamberk

465 612 951

 - PČR      (Ústí nad Orl.)  

158

 

Policie ČR

ČEZ Distribuce a.s., poruchy

840 850 860

VČP, poruchy

1239

Krajský úřad Pardubice

466 026 111

 

Spojení na Obecní úřad Helvíkovice a Městský úřad ORP Žamberk a jeho orgány

Krizový štáb ORP

465 670 255

Odbor obrany a kriz. řízení

465 670 218

Povodňová komise ORP

465 670 255 (218, 300)

Odbor životního prostředí

465 670 260

Starostka obce Helvíkovice

465 612 527       602 310 717

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

465 670 230

 

 

3.  OCHRANA OBYVATELSTVA

Ochranu obyvatelstva lze rozdělit na 2 oblasti:

   a) zabezpečovaná složkami IZS a havarijními a krizovými orgány (hlavně obec, starosta)

   b) sebeochrana – činnost obyvatelstva k plnění úkolů vlastní ochrany

Ochrana obyvatelstva se přednostně plánuje podle vyhlášky č. 380/2002 Sb. pro tyto kategorie osob:

      a) děti do 15 let

       b) pacienty ve zdravotnických zařízeních

       c) osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních

       d) osoby zdravotně postižené

       e) doprovod uvedených osob.

Úkoly OO zabezpečuje kromě složek IZS hlavně obec proto je potřebné a v zájmu obyvatel nahlásit osoby zdravotně postižené a přestárlé orgánům obce tak, aby pomoc byla zplánována a stala se adresnou.

Sebeochrana je věcí každého z nás v jakém rozsahu chceme – nechceme chránit své zdraví a majetek před účinky mimořádných událostí (havárií, pohrom) a zabezpečit osobní přípravu. Rozhodující je pak připravenost k přijetí varovného signálu a tísňové informace, připravenost na rychlé provedení evakuace a následné nouzové přežití, ukrytí a použití improvizovaných prostředků osobní ochrany při úniku nebezpečných látek.

 

Hlavní úkoly OO:

a) Varování

   Varování je základním úkolem OO tzn. varovat osoby o vzniklé (hrozící) mimořádné události všemi dostupnými prostředky. Základním prostředkem jsou sirény a obecní rozhlasy. Varování se provádí jednotným varovným signálem „Všeobecná výstraha“ – kolísavý tón sirén po dobu 140 vteřin a může zaznít 3 x po sobě.                            Varování je následně doplněno předáním tísňové informace.

Jak se chovat když zazní siréna

Kolísavý tón sirény znamená vždy nebezpečí, které může ohrozit životy a zdraví osob, majetek a ŽP. Podle druhu události je nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor a dodržovat opatření vydaná  orgány obcí a složkami IZS. Předejte varovný signál sousedům. Nepodceňujte vzniklou situaci!

 

Pokyny k chování osob

a) při povodni:

    Podle pokynů orgánů obce nebo složek IZS opusťte ohrožený prostor (záplavové území). Při   

    evakuaci dodržujte zásady opuštění domu (viz bod 3 b. – evakuace).

b) při události mimo povodeň:

     1. Okamžitě se ukryjte v nejbližší budově.

     2. Zavřete okna, dveře a příp. další otvory – může se jednat o únik nebezpečných látek do ovzduší.

     3. Zapněte rádio a televizi,  příp. elektronickou sirénu, příp. žádejte informaci od obecního úřadu.            4. Připravte si evak. zavazadlo a prostředky improvizované ochrany. Vyčkejte dalších pokynů.

 

Zkoušky sirén

K prověření funkčnosti sirén jsou prováděny zkoušky sirén a to vždy 1. středu v měsíci v 12.00 hod. signálem „Zkouška sirén“ - nepřerušovaný tón v trvání 140 vteřin.

Obcím a PO vlastnícím sirénu je doporučeno provést v tomto čase zkoušky sirén v jejich majetku.

 

 

b) Evakuace

   Je jedním ze základních úkolů OO. Jedná se o souhrn opatření zabezpečujících přemístění osob, hospodářského zvířectva a majetku z ohroženého prostoru do jiného prostoru a vztahuje se na všechny ohrožené osoby, které se nepodílejí na záchranných pracích a řízení evakuace.

Co dělat, když je nařízena evakuace

- připravit si evakuační zavazadlo – seznam viz níže a označte jej jménem a adresou,

- vypnout hlavní uzávěry plyn, voda a EE (mimo přívodu k lednici / mrazáku), zabezpečit majetek a

   obydlí,

- uzamknout vchodové dveře a označit cedulkou místo provedené evakuace a kontakt,

- ověřte zda-li sousedé vědí o dané situaci a o nařízené evakuaci,

- přemístit se na shromaždiště - k budově obecního úřadu,

- vzít sebou drobná domácí zvířata krmivo pro ně, hospodářská zvířata odvézt a zabezpečit na

   bezpečném místě,

- v případě naléhavé potřeby vyžádejte pomoc od obecního úřadu,

- při úniku nebezpečných látek do ovzduší použijte improvizovaných prostředků na ochranu

  dýchacích cest a povrchu těla (viz bod  3 e - prostředky improvizované ochrany),

Evakuační zavazadlo - obsah

- osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy, důležité dokumenty, platební karty a cennosti

- základní trvanlivé potraviny (hl. konzervy), zabalený chléb, pitná vody (cca na 1 – 2 dny)

- předměty denní potřeby, jídelní miska, lžíce

- přenosné rádio s náhradními bateriemi, mobilní telefon + nabíječka

- toaletní a hygienické potřeby, léky, svítilnu,

- náhradní prádlo, oděv, obuv, přezůvky

- spací pytel, karimatku

- kapesní nůž, šití a další nutné potřeby

c) Ukrytí

Provádí se při úniku chemických, otravných a radioaktivních látek v improvizovaných úkrytech - budovách.

Jak provést ukrytí

- zavřít a utěsnit dveře, okna a další otvory do domu,

- pod dveře dát mokrý hadr,

- neschovávat se ve sklepích a snížených podlažích – mohou se zde držet těžší plyny,

- dle možností se přemístěte na stranu odvrácenou od místa vzniklé nehody,

- informujte se o vzniklé události a vyčkejte pokynů zástupců IZS a obce,

- připravte si improvizované prostředky individuální ochrany (viz bod 3 e)

 

d)  Nouzové přežití

   Je souhrn opatření po provedené evakuaci ve prospěch postiženého obyvatelstva k překonání následků vzniklé situace bez vážného ohrožení na zdraví. Tato opatření zabezpečují příslušné orgány obce a krizové orgány ORP a složky IZS.

Základní opatření nouzového přežití:

1. Nouzové ubytování

2. Nouzové stravování (zásobování zákl. potravinami)

3. Nouzové zásobování pitnou vodou

4. Základní nouzové služby obyvatelstvu

5. Nouzové dodávky energií

6. Organizování humanitární pomoci.

 

e)  Improvizovaná ochrana obyvatelstva

   Při vynuceném pohybu v prostoru kontaminovaném nebezpečnou látkou uniklou do ovzduší je nutné si chránit dýchací cesty a povrch těla dostupnými prostředky.

Jak se chránit – použité prostředky

K ochraně dýchacích cest použijte navlhčenou roušku (ručník, šála) a chraňte jí nos a ústa. Roušku upevněte v zátylku šátkem (šálou). Oči chraňte uzavřenými brýlemi (lyžařské, motoristické) nebo průhledným igelitovým sáčkem. Ostatní povrch těla chraňte méně prodyšnými materiály (pláštěnka, šusťáková souprava, kombinéza, vysoké boty, pryžové rukavice, kukla, …). Všechny svrchní prostředky je nutné utěsnit. Vhodná je kombinace více vrstev.

Po návratu nebo po překonání zamořeného prostoru se v předsíni (chodbě) odstrojte, osprchujte a vezměte čistý oděv. Použitý kontaminovaný svrchní oděv uzavřete do igelitového pytle.

 

 

4.  Specifikacemožných rizik

A) Přehled rizik ohrožujících obec Helvíkovice a správní obvod ORP Žamberk:

       a) Přírodní katastrofy:

Druh katastrofy, pohromy

Charakteristika, popis

Pravděpodobnost vzniku

1. Povodně, záplavy

Nejpravděpodobnější vznik rizika

V

2. Zvláštní povodně

Ničivé povodně pod VD Pastviny

M

3. Dlouhodobá sucha

Rozsáhlý a dlouhotrvající vliv

S

4. Sesuvy půdy

Lokální vliv, zpravidla mimo zastavěné území

M

5. Sníh, sněhové kalamity, náledí,

    námrazy

Výše položené obce / jejich části. Přerušení doprav. spojení.

S

6. Vichřice, větrné smrště

Otevřená území obcí

S

7. Rozsáhlé lesní požáry

Požár les. masivů s nutností plnění úkolů OO

M

       b) Epidemie, nákazy:

Druh katastrofy, pohromy

Charakteristika, popis

Pravděpodobnost vzniku

8. Epidemie, pandemie

Infekční onemocnění většího počtu osob

S

9. Epizootie

Infekční onemocnění většího počtu zvířat

S

       c) Antropogenní, technologická rizika

Druh katastrofy, pohromy

Charakteristika, popis

Pravděpodobnost vzniku

10. Havárie velkého rozsahu

      s únikem nebezpečných látek

Únik ze stacionárních objektů nebo na dopravní cestě

S

11. Radiační havárie

Únik na dopravní cestě nebo z jaderné elektrárny

M

12. Požáry, exploze velkého rozsahu

Vybraná zařízení a objekty (významné)

M

13. Znečištění vody, ovzduší a ŽP

      haváriemi velkého rozsahu

Např. ropné havárie

S

14. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

Ropná krize.

S

15. Narušení dodávek energií – EE,

      plyn

Několika denní přerušení.

S

16. Narušení dodávek potravin

Plošné omezení dodávek zákl. druhů.

M

17. Narušení dodávek vody

Omezení, přerušení dodávek pitné vody.

M

18. Teroristický útok, kriminální čin

Rozsáhlý útok na zdraví osob a majetek.

S

Pravděpodobnost vzniku:  M- malá;  S – střední;  V – velká.

 

 

B) Požadavky na ochranu obyvatelstva

1. Povodně, záplavy

-Zabezpečit si včasné varování a podání informace.

-Zásoba potravin a pitné vody na 1-2 dny.

-Znalost a provedení evakuace.

-Připravenost k ochraně své nemovitosti a majetku.

2. Zvláštní povodně pod VD

Okamžité varování a tísňová informace.

Evakuace osob – přemístění osob ze záplavových a ohrožených území.

Nouzové přežití – zajistit pro cca 30% evakuovaných.

Ochrana majetku v evakuačních zónách.

3. Dlouhodobá sucha

Zásoby potravin a pitné vody min. 2 dny.

Úsporná opatření při hospodaření s vodou.

Zvýšená hygienická pravidla.

Zvýšená protipožární opatření, připravenost k hašení požárů.

 

 

4. Sesuvy půdy

Výrazná opatření neprovádět.

5. Sníh, sněhové kalamity, náledí, námrazy

Nouzové zásobování potravinami a pitnou vodou.

Zásobování zákl. druhy energií (otop, elektřina, PHM).

Zabezpečení zdravotnické pomoci (dostupnost).

6. Vichřice, větrné smrště

Zásoby potravin min. na 1-2 dny.

Připravenost k provedení evakuace.

Úkryt ve stabilních budovách.

Náhradní zdroje energií.

7. Rozsáhlé lesní požáry

Okamžitě opustit ohrožený prostor (les).

V případě ohrožení vlastního majetku (obydlí) – ochrana majetku, zvířectva, provedení evakuace.

8. Epidemie, pandemie         (výchozím dokumentem je Pandemický plán ČR na web stránkách Mzdr ČR)

Dodržovat epidemiologická opatření, řídit se pokyny přísl. orgánů.

Dodržovat přísné hygienické zásady a preventivní opatření.

Včas rozpoznat příznaky nemoci.

9. Epizootie         

Dodržovat mimořádná veterinární opatření a zásady pro stanovené uzávěry.

Dodržovat osobní hygienu.

10. Radiační havárie       

Znalost zásad ukrytí a použití prostředků improvizované ochrany.

Znalost zásad evakuace a dle možností mít zajištěno náhradní ubytování

11.Požáry a exploze velkého rozsahu     

Znalost zásad ukrytí a použití prostředků improvizované ochrany.

12. Znečištění vody, ovzduší a ŽP haváriemi velkého rozsahu 

Vlastní prostředky improvizované ochrany a znalost jejich použití.

Přiměřené zásoby balené pitné vody (1-2 dny).

Znalost zásad evakuace.

13. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu   

Vlastní náhradní zdroj energie

Úsporná opatření.

14. Narušení dodávek energií – plyn     

Vlastní náhradní zdroje – tepla a pro přípravu stravy,

Snížení spotřeby energií,

Dle nutnosti vlastní evakuace.

15. Narušení dodávek energií – elektrická energie (EE)   

Vlastní náhradní zdroje – tepla a pro přípravu stravy,

Snížení spotřeby energií,

Dle nutnosti vlastní evakuace.

16. Narušení dodávek potravin velkého rozsahu 

Přiměřená zásoba skladovatelných potravin na několik dnů.

Snížení denních dávek potravin.

Využití alternativních zdrojů tělesné energie.   

17. Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu

Přiměřená zásoba skladovatelných zásob pitné vody na několik dnů.

Snížení spotřeby vody.

Omezení tělesné aktivity.

Jako pitnou vodu využívat prověřené zdroje.    

18. Teroristický útok, kriminální čin

Neúčastnit se kontroverzních shromáždění osob.

Vlastní opatrnost, předvídavost a vyhodnocení situace.

Vyvarovat se panice.

Provést příp. evakuaci, popř. opuštění napadeného prostoru.

Znát zásady sebeochrany (při požáru, výbuchu, úniku nebezp. látky,…).

 

 

 

Zpracovala: Jana Kolářová

                  starostka obce Helvíkovice

                  Obec Helvíkovice

                  Tel: 465 612 527, E-mail: ouhelvikovice@orlicko.cz

 

ubytování

             uby1 

bb

 •   Helvíkovice č.p.49, Žamberk 564 01

  Pronájem objektu na rodinné oslavy a svatby

 •   Obec Helvíkovice
 •   Helvíkovice 3
 •   tel.: 602 310 717 Bc.Jana Kolářová
 •          737717 897 Věra Dittertová
 •   e-mail: ouhelvikovice@orlicko.cz
 •   www.helvikovice.cz

Více ...

Kontakty

Obecní úřad:

 • tel. a fax: 465 612 527
 • email: ouhelvikovice@orlicko.cz
 • ID datové schránky: xm5a4ni
 • bankovní spojení: ČSOB a.s. 107489301/0300

Starostka obce:

 • Bc.Jana Kolářová    tel.   602 310 717

Místostarosta obce:

 • Miroslav Felcman  tel.  777 577 221

Pracovník obecního úřadu:

 • Věra Dittertová   tel.   737 717 897
Kudy k nám
zdroj: hukot.cz
Odběr novinek
Přihlásit odběr