Mapa webu Rejstřík Tisk stránky Pro zrakově postižené

Provozní řád

 

VNITŘNÍ PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

 

 

Adresa školy:          Mateřská škola Helvíkovice 165

Telefon:                     465 614 147

                                   737 188 333

Vedoucí školní jídelny, kuchařka:     Kateřina Kvačková

 

 

1.     Zásady provozu

Provoz školní jídelny se řídí Školským zákonem 561/2004 Sb. , vyhláškou č. 107/2005 Sb. o předškolním stravování, vyhláškou 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologických závažných, vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky,a dále příslušnými hygienickými předpisy, včetně novelizací a také nařízením EU Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin a od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU o uvádění alergenů obsažených v potravinách

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.

 

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin a je vyvěšen vždy aktuální v šatně MŠ.

 

Podle vyhlášky č.107/2005 Sb. O školním stravování má strávník nárok na dotované stravné pouze v případě, žeje přítomen ve školském zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti.

Oběd si může vyzvednout v příslušné provozní době do jídlonosiče.Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit.

Při odběru do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady viz." Pokyny

pro výdej stravy do jídlonosičů.

Dítě se stravuje vždy, pokud je přítomno v době výdeje stravy.
 

2. Provozní doba ŠJ: 
 Přesnídávka:    8:30 –  9:00

 Oběd:             11:45 – 12:15 

 Svačina:         14:30 – 15:00   

 V době           12:00 – 12:15  do jídlonosiče

 

Stravovací dobu je nutno dodržovat z důvodu přestávky mezi jednotlivými jídly a dle systému HACCP.

Vydávaná strava je určena k okamžité spotřebě.

Možnost přídavků jídla, kdykoliv o to strávník požádá při výdeji stravy.

Pitný režim zajištěn v průběhu celého dne.

 

 

3. Výše stravného:

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. O školním stravování platnou od 8. 3.2005 přílohou č. 2., která je novelizována a účinná od 

1. 1.2012. Děti jsou řazeny do kategorií strávníků od 3-6 let a strávníků od 7-10 let. Finanční limit je po dohodě s ŠJ Žamberk pro obě skupiny zachován, tzn. cena je pro obě kategorie stejná.

Finanční normativ:

 

Denní jídlo 3-6 let, 7 let

FN Kč/ den /strávník

V rozmezí

Přesnídávka

7,00 Kč

6,00 až 9,00 / 7,00-12,00

Pitný režim

1,-Kč

1,00 až 1,60 Kč

Oběd

17,00 Kč

14,00 až 25,00 Kč/

16,00-32,00

Pitný režim

1,-Kč

1,00 až 1,60 Kč

Svačina

6,00 Kč

6,00 až 9,00 Kč /6,00-10,00

Pitný režim

1,-Kč

1,00 až 1,60 Kč

Celkem

33,-Kč

29,00 až 46,00 Kč

Celkem zákonný zástupce platí 33,-Kč za stravování dítěte s celodenním pobytem.

 V této celkové ceně je započten i pitný režim.

 

4. Způsob úhrady stravného:

Placení stravného je pouze v hotovosti v MŠ u vedoucí ŠJ vždy do 15. dne každého měsíce.

Odhlášené obědy jsou odečteny.

Při nezaplacení stravného v daném termínunebude strávník na stravování přihlášen.

Nezaplatí-li včas, bude dítě vyloučeno ze stravování do zaplacení dlužné částky.

Pokud dojde k opakovanému neuhrazení stravného, bude dítě úplně vyloučeno ze stravování. Dle školského zákona 561/2004  Sb. § 35.

 

5. Přihlášení strávníků:

Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá v kanceláři školní jídelny.

 

6. Odhlašování strávníků:

 

Odhlášení stravy - osobně nebo telefonicky se hlásí na třídě nebo u vedoucí školní jídelny vždy den předem do 13:00 hod, v případě onemocnění nejpozději ráno do  7:00 hod.

Nechodí-li dítě do školky, je nutné jej před příchodem přihlásit do 13:00 hod den před nástupem.

 

Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

Zákonný zástupce je povinen hlásit při předání dítěte odchod dítěte po obědě. V případě neplánovaného odchodu dítěte po obědě dítěti může být poskytnuta náhradní svačina ve stanoveném finančním limitu.

Hlášení změn vždy do 15 dne v měsíci u ved. ŠJ.
Změny:

-stravovací zvyklosti, diety

-adresy, jména
-ukončení docházky

 

 

 

 

7. Stravovací řád v průběhu výdeje:

Za dozor v jídelně během výdeje a čistotu stolů odpovídá učitelka.

Za úklid a čistotu jídelny po ukončení výdeje odpovídá kuchařka.

 

8. Stravování dětí s dietou:

Pokud je dítěti diagnostikována dieta nebo alergie, musí mít konkrétní alergii, dietu, potvrzenou od odborného lékaře. Toto potvrzení je uloženo v dokumentaci ŠJ. Dítě, které má dietní stravu je na konkrétní den odhlášeno z celodenní stravy v ŠJ MŠ. Dietní stravu rodič přináší v ranních hodinách do ŠJ v označených (jméno dítěte, druh diety, datum, druh stravy/svačina, oběd ), hygienicky ošetřených nádobách (určených výhradně k uchovávání potravin-jídlonosič) a je uchovávána odděleně.  Strava je dítěti podána dle pokynů rodičů a dle hyg. požadavků.  Za tuto stravu plně odpovídá rodič.

 

9. Nakládání s odpady

 Nakládání s odpady se řídí dle zákona o odpadech 185/2001 Sb. A dále EU 1774/2002

 Odpady jsou tříděny do uzavíratelných nádob a pravidelně likvidovány denně, v případě potřeby i několikrát. Vedoucí ŠJ vede přehled o množství těchto odpadů. Tříděným odpadem rozumíme papír, plasty, kov, tetrapak, sklo, směsný odpad, zbytky stravy a tuky. Likvidaci odpadů je ošetřena smlouvou se zřizovatelem a likvidace zbytků stravy smlouvami se soukromými osobami. Biologický odpad-zbytky stravy jsou skladovány v omyvatelných a uzavíratelných nádobách a jsou odváženy bezprostředně po ukončení vydávání stravy.

 

Závěrečné ustanovení:

S provozním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni při zahájení nového školního roku.

Provozní řád byl projednán s ředitelem školy a nabývá platnost dne 1.2.2015

Je vyvěšen na nástěnce v prostoru šaten MŠ.

 

Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2016

 

v Helvíkovicích dne 1. 8. 2016 ….…………

 

ubytování

             uby1 

bb

 •   Helvíkovice č.p.49, Žamberk 564 01

  Pronájem objektu na rodinné oslavy a svatby

 •   Obec Helvíkovice
 •   Helvíkovice 3
 •   tel.: 602 310 717 Jana Kolářová
 •          737717 897 Věra Dittertová
 •   e-mail: ouhelvikovice@orlicko.cz
 •   www.helvikovice.cz

 více... 

Kontakty

Obecní úřad:

 • tel. a fax: 465 612 527
 • email: ouhelvikovice@orlicko.cz
 • ID datové schránky: xm5a4ni

Starostka obce:

 • Jana Kolářová    tel.   602 310 717

Místostarosta obce:

 • Miroslav Felcman  tel.  777 577 221

Pracovník obecního úřadu:

 • Věra Dittertová   tel.   737 717 897

 

Kudy k nám
zdroj: hukot.cz
Odběr novinek
Vaše e-mailová adresa:
Přihlásit odběr