Mapa webu Rejstřík Tisk stránky Pro zrakově postižené

Výběrová řízení - město Králíky

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

T A J E M N Í K   M Ě S T S K É H O  Ú Ř A D U   K R Á L Í K Y

 

V Y H L A Š U J E

 

       v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění

 

V Ý B Ě R O V É    Ř Í Z E N Í

 

na obsazení pracovního místa referent památkové péče na odboru výstavby a technické správy Městského úřadu Králíky

 

Předpoklady:

·         občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,

·         dosažení věku 18 let,

·         způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,

·         ovládání jednacího jazyka,

 • splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem

 

Požadujeme:

·         Vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v některém z oborů: pozemní stavitelství, architektura, dějiny umění, historie nebo další příbuzné obory, přednostně se zaměřením na památkovou péči.

·         Praxe ve veřejné správě nebo v oboru památkové péči vítána

 • Zkušenosti s dotačními programy na úseku památkové péče výhodou

·         Aktivní znalost práce na PC (Microsoft Word, Excel, Outlook, Internet Explorer)

 • Základní orientaci v právních předpisech – zákon č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči, zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád; zákon č. 183/2006 Sb., Stavební řád a prováděcí vyhlášky; zákon č. 128/2000 Sb., O obcích;

·         Řidičský průkaz skupiny B a praxi v řízení osobního vozidla

 • Samostatnost, flexibilitu, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, komunikativnost

 

Nabízíme:

 • možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu,
 • platové zařazení dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění – 10. platová třída

 

Uchazeč předloží písemnou přihlášku dle přílohy tohoto oznámení, která musí obsahovat tyto náležitosti:

-          jméno, příjmení a titul,

-          datum a místo narození,

-          státní příslušnost,

-          místo trvalého pobytu,

-          číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

-          datum a podpis uchazeče,

-          kontaktní spojení,

-          prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.

 

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:

-          strukturovaný životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,

-          výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

-          ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

 

Předpokládaný termín nástupu: 1. října 2017 nebo dohodou.

 

Místo výkonu práce: Městský úřad Králíky.

 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce.

 

Písemné přihlášky doručte do 4. září 2017 do 11:00 hodin na adresu:

 

Městský úřad Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

 

Obálku označte:

 

„Neotvírat – výběrové řízení – referent PP“

 

Výběrová komise posoudí, zda uchazeč předložil úplnou přihlášku a doklady splňují podmínky uvedené v zákoně 312/2002 Sb. o úřednících ÚSC a v požadavcích této veřejné výzvy a dále postupuje ve smyslu citovaného zákona.

 

V Králíkách dne 08.08.2017

 

Ing. Martin Košťál

tajemník MěÚ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

T A J E M N Í K   M Ě S T S K É H O  Ú Ř A D U   K R Á L Í K Y

 

V Y H L A Š U J E

 

       v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění

 

V Ý B Ě R O V É   Ř Í Z E N Í

 

na obsazení pracovního místa vedoucí odboru výstavby a technické správy majetku Městského úřadu Králíky

 

Předpoklady:

·         občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,

·         dosažení věku 18 let,

·         způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,

·         ovládání jednacího jazyka,

 • splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem

 

Požadujeme:

·         Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu se stavebním, popř. ekonomickým zaměřením, a nejméně 3 roky praxe, nebo vyšší odborné vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 5 let praxe

 • Základní orientaci v následujících právních předpisech – zákon č. 183/2006
  Sb., Stavební řád a prováděcí vyhlášky; zákon č. 134/2016 Sb., O veřejných
  zakázkách, zákon č. 128/2000 Sb., O obcích; zákon č. 500/2004 Sb., Správní
  řád; zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

·         Aktivní znalost práce na PC a počítačové síti (Microsoft Word, Outlook, Excel, Internet Explorer)

·         Znalost softwaru Callida, Kros nebo podobných rozpočtových programů výhodou

·         Zkušenosti s administrativou národních a evropských dotačních programů

·         Praxe v řízení kolektivu vítána

·         Řidičský průkaz skupiny B a praxi v řízení osobního vozidla

 • Spolehlivost, samostatnost, vysoké pracovní nasazení, časovou flexibilitu

 

Nabízíme:

 • možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu,
 • platové zařazení dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění – 11. platová třída

 

Uchazeč předloží písemnou přihlášku dle přílohy tohoto oznámení, která musí obsahovat tyto náležitosti:

-          jméno, příjmení a titul,

-          datum a místo narození,

-          státní příslušnost,

-          místo trvalého pobytu,

-          číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

-          datum a podpis uchazeče,

-          kontaktní spojení,

-          prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.

 

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:

-          strukturovaný životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,

-          výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

-          ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

-          ověřenou kopii osvědčení, popř. čestné prohlášení dle § 4 zákona č. 451/1991 Sb., tzv. Lustrační zákon.

 

 

Předpokládaný termín nástupu: 1. října 2017 nebo dle dohody

 

Místo výkonu práce: Městský úřad Králíky.

 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce

 

Písemné přihlášky doručte do 4. září 2017 do 11:00 hodin na adresu:

 

Městský úřad Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

 

Obálku označte:

 

„Neotvírat – výběrové řízení – vedoucí odboru VTS“

 

Výběrová komise posoudí, zda uchazeč předložil úplnou přihlášku a doklady splňují podmínky uvedené v zákoně 312/2002 Sb. o úřednících ÚSC a v požadavcích této veřejné výzvy a dále postupuje ve smyslu citovaného zákona.

 

V Králíkách dne 08.08.2017

 

Ing. Martin Košťál

tajemník MěÚ
ubytování

             uby1 

bb

 •   Helvíkovice č.p.49, Žamberk 564 01

  Pronájem objektu na rodinné oslavy a svatby

 •   Obec Helvíkovice
 •   Helvíkovice 3
 •   tel.: 602 310 717 Jana Kolářová
 •          737717 897 Věra Dittertová
 •   e-mail: ouhelvikovice@orlicko.cz
 •   www.helvikovice.cz

 více... 

Kontakty

Obecní úřad:

 • tel. a fax: 465 612 527
 • email: ouhelvikovice@orlicko.cz
 • ID datové schránky: xm5a4ni

Starostka obce:

 • Jana Kolářová    tel.   602 310 717

Místostarosta obce:

 • Miroslav Felcman  tel.  777 577 221

Pracovník obecního úřadu:

 • Věra Dittertová   tel.   737 717 897

 

Kudy k nám
zdroj: hukot.cz
Odběr novinek
Vaše e-mailová adresa:
Přihlásit odběr