Přejít na navigaci Přejít na obsah
 
Mapa webu Rejstřík Tisk stránky Pro zrakově postižené Menu

Základní údaje

Obec Helvíkovice

IČ: 00580929

Obec je od 1.6.2011 plátcem DPH   DIČ: CZ 00580929

Starostka obce:


Bc.Jana Kolářová

Helvíkovice 65
tel.: 602 310 717

Místostarosta obce:

Miroslav Felcman

Pracovník obecního úřadu:

Věra Dittertová
tel.: 737 717 897

Pracovníci obce:

Kronikářka - Ludmila Dvořáková

Knihovnice - Jana Zezulková

Technický pracovník obce:

Miroslav Felcman

Adresa:

Obecní úřad
Helvíkovice 3
564 01 Žamberk
tel. a fax: 465 612 527
mob. tel.: 737 717 897
email:ouhelvikovice@orlicko.cz
ID datové schránky: xm5a4ni

E. podatelna: ouhelvikovice@orlicko.cz

 

Úřední hodiny:

pondělí a středa 8 -12 a 13 - 17 hod.

Bankovní spojení:

ČSOB a.s. pobočka Žamberk č.ú. 107489301/0300

ČNB Hradec Králové č. ú. 94-7411611/0710

Členové zastupitelstva obce:                      

Bc.Jana Kolářová

Miroslav Felcman

Martin Havlíček

Jiří Žabka

Petra Pospíšilová

Michal Feltl

Jakub Hostinský

Pavel Smetana

Jakub Hlavsa

- starostka obce

- místostarosta obce

- předseda finančního výboru

- předseda kontrolního výboru

- předsedkyně kulturního výboru

- člen zastupitelstva

- člen zastupitelstva

- člen zastupitelstva 

- člen zastupitelstva 

Povodňová komise obce:

Bc. Jana Kolářová, Miroslav Felcman, Milan Bednář, Jaromír Šeda, Jiří Krejsa, Jiří Matyáš ml., Anna Mikulášová, Jakub Hostinský, Michal Feltl  a členové výjezdové jednotky SDH obce.
 
 

 

Prohlášení o ochraně soukromí

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR) účinné od 25. 5. 2018 má za cíl hájit práva (především) občanů Evropské unie proti neoprávněnému nakládání s jejich osobními údaji.

Osobní údaje, které shromažďujeme na webových stránkách

Naše www stránky můžete navštěvovat a používat bez toho, abyste nám sdělovali jakékoliv osobní údaje. Osobní údaje shromažďujeme jenom v případě, že nám je sami dobrovolně poskytnete. Údaje, které zpracováváme, budou použity výhradně za účelem, pro který jste dali souhlas, pokud platná legislativa neumožňuje jinak. Budeme uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k tomu, aby bylo dosaženo účelu služby, kterou jste si vyžádali, nebo účelu, ke kterému jste dali svůj souhlas, není-li platnou legislativou umožněno jinak.

Subjekty údajů mají právo

Právo na přístup umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě správce zpracovává a uchovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na kopie všech osobních údajů, které o něm správce zpracovává. Tím by však nikdy neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jeho osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování. V této souvislosti má subjekt údajů právo dozvědět se také, jaké postupy, význam a předpokládané důsledky takové zpracování může představovat.

Právo na opravu umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Správce osobních údajů musí zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu. Za tímto účelem správce zajistí vhodný jednotný postup pro podávání a vyřizování žádostí, např. prostřednictvím online žádostí o opravu.

Právo na výmaz (neboli právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z evidence správce, pokud nastane některý z těchto případů:

·         Osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba zpracování;

·         zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování;

·         rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování údajů na základě souhlasu pro služby informační společnosti).

·         osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba;

·         subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založeném na oprávněných zájmech správce osobních údajů a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občana.

V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech jejich kopiích.

Právo na omezení zpracování ukládá správci osobních údajů omezit zpracovávání osobních údajů občana z následujících důvodů:

·         Pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů;

·         jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo výmazu požadovat omezení zpracování (tedy aby je správce po vymezenou dobu pouze uchoval, avšak jinak nezpracovával);

·         ačkoli osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel správce, mohou být i nadále potřebné pro občana, např. pro obhajobu případných právních nároků;

·         jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy správce převáží nad zájmy subjektu údajů.

Právo vznést námitky umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založeném na oprávněném nebo veřejném zájmu správce osobních údajů. V případě námitek subjektu údajů má správce povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.

Právo na přenositelnost umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.

Tato práva mohou občané uplatnit:

ústně – v sídle organizace

písemně – osobně v sídle organizace nebo poštou na adresu sídla organizace

Obecní úřad Helvíkovice
Helvíkovice 3
564 01  Žamberk

e-mailem: ouhelvikovice@orlicko.cz

elektronickým podáním: ouhelvikovice@orlicko.cz

telefonicky na tel. čísle: 465 612 527

Úřední hodiny
pondělí  8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
středa    8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
 

Lhůta na zpracování žádosti:

Žádosti budou zpracovány do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

Postup k uplatnění těchto práv subjektu údajů:

1.       Přijetí žádosti

2.       Identifikace žadatele

3.       Vyhodnocení žádosti

4.       Rozhodnutí o žádosti

5.       Výkon rozhodnutí

6.       Informování žadatele

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřencem pro ochranu osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Orlicko se sídlem Masarykovo náměstí  166, Žamberk

 

Kontaktní osobou fakticky vykonávající činnost pověřence je :

Jiří Dytrt

Tel.: +420608763102

Mail: jdytrt@seznam.cz

 

ubytování

             uby1 

bb

 •   Helvíkovice č.p.49, Žamberk 564 01

  Pronájem objektu na rodinné oslavy a svatby

 •   Obec Helvíkovice
 •   Helvíkovice 3
 •   tel.: 602 310 717 Bc.Jana Kolářová
 •          737717 897 Věra Dittertová
 •   e-mail: ouhelvikovice@orlicko.cz
 •   www.helvikovice.cz

Více ...

Kontakty

Obecní úřad:

 • tel. a fax: 465 612 527
 • email: ouhelvikovice@orlicko.cz
 • ID datové schránky: xm5a4ni
 • bankovní spojení: ČSOB a.s. 107489301/0300

Starostka obce:

 • Bc.Jana Kolářová    tel.   602 310 717

Místostarosta obce:

 • Miroslav Felcman  tel.  777 577 221

Pracovník obecního úřadu:

 • Věra Dittertová   tel.   737 717 897
Kudy k nám
zdroj: hukot.cz
Odběr novinek
Přihlásit odběr