Historie

Z historie honitby Helvíkovice a Mysliveckého sdružení „Dubina“

V současnosti jsou k dispozici v listinné podobě dokumenty svědčící o vývoji honitby v obvodu naší obce za období od 1.1.1939 do 31.12.1961.

 • 1.1.1939 – 31.1.1945je nájemcem honitby baron Charles Parish. Výměra honitby činí 1.090 ha před arondací. Po arondaci je pronajímáno 412 ha za 2.500,- K ročně. Honebním starostou je pan Filip František Helvíkovice 111, později pan Kalous Josef Helvíkovice 114.
 • Od 1.2.1945 na 9 let bez 2 měsíců, to je do 31.12.1953,  uzavřena nová pachtovní smlouva, nájemcem je pan Filip František Helvíkovice 111. Nájemné činí 900,- K ročně. Smlouva je uzavřena 10.10.1944 a podepsána honebním starostou panem Josefem Kalousem Helvíkovice 114.
 • 3.12.1950se pan František Filip veřejnou vyhláškou vzdává pronájmu honitby ve prospěch vznikající společnosti Dubina Helvíkovice. Vyhláška je vyvěšena na úřední desce obce Helvíkovice  14 dnů, do 17.12.1950.
 • 17.12.1950ve 20 hodin se v úřadovně MNV koná ustavující schůze společnosti Dubina Helvíkovice. Zapisovatel Šreibr František uvádí, že byly přečteny a podepsány stanovy společnosti.
 • 20.12.1950vydává honební společenstvo Helvíkovice předběžný souhlas k pronájmu honitby společnosti Dubina. Na základě účasti na ustavují schůzi je sestaven seznam členů společnosti čítající 11 členů.
 • 9.3.1951Jednotný svaz českých zemědělců, místní skupina Helvíkovice prohlašuje, že nemá námitek proti založení společnosti Dubina.
 • 10.3.1951žádá společnost Dubina ONV Žamberk o schválení společnosti. Současně je o souhlas požádán OMS Žamberk a JSČZ okresní sekretariát Žamberk.
 • 16.4.1951 schvaluje OMS Žamberk společnost Dubina s poznámkou, že pan Hovad František Helvíkovice 2 musí ukončit své dosavadní členství ve společnosti Březina Záchlumí.
 • 7.5.1951 doporučuje ustavení společnosti JSČZ okresní sekretariát Žamberk.
 • 11.6.1951 vydává ONV Žamberk výměr, ve kterém schvaluje stanovy společnosti Dubina Helvíkovice se 6 dalšími podmínkami (12 členů, přiměřený počet členů musí být zemědělci, členové bez loveckého lístku si ho musí opatřit do 6-ti měsíců, po uzavření smlouvy oznámit jméno hospodáře, hlásit změny v osobách představenstva společnosti a dodržovat plán odstřelu schválený ONV).
 • Od 1.1.1952 do 31.12.1961je zpětně dne 7.6.1952 uzavřena pachtovní smlouva na pronájem honitby mezi honebním společenstvem Helvíkovice, zastoupeným honebním starostou panem Adolfem Michaličkou a společností Dubina, zastoupenou předsedou panem Filipem Františkem. Honitba pronajata v původní výměře před arondací 1062 ha za 3.400,- Kč ročně. Propachtování oznámeno veřejnou vyhláškou od 18.4.1952 do 3.5.1952. Smlouva schválena ONV v Žamberku dne 2.12.1952.

Myslivost v Kameničné byla historicky navázána na přičlenění ke Slatině nad Zdobnicí. Po delimitaci okresů, kdy Slatina nad Zdobnicí připadla do okresu Rychnov nad Kněžnou a honitba nemohla zasahovat na dva okresy, byly honební pozemky v katastru Kameničné připojeny k honitbě Helvíkovice.

V dalších letech byla potom honitba pronajata Mysliveckému sdružení „Dubina“ Helvíkovice-Kameničná . Pouze v  období od roku 1975 do roku 1992 byla honitba včleněna do honitby Žamberk pronajaté Mysliveckému sdružení „Lověna“ Žamberk. Došlo i ke sloučení obou mysliveckých sdružení. Bylo vytvořeno Myslivecké sdružení „Hůrka“ Žamberk. Sloučení honiteb i mysliveckých sdružení bylo nedobrovolné a došlo k němu pod tlakem tehdejších politických orgánů. V současnosti je společenstevní honitba o rozloze 1.300 ha v držení Honebního společenstva Helvíkovice a je pronajata Mysliveckému sdružení „Dubina“ Helvíkovice-Kameničná.

MVDr. Petr Šalanský